SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA podjetja SHOWTEC d.o.o., VEZANI NA PRODUKCIJSKE STORITVE

 

PREJET AVDIO, VIDEO IN FOTO MATERIAL

V kolikor ni dogovorjeno drugače, prejeti avdio, video in tiskan material ne vračamo, ostane pa v arhivu podjetja. Naročnik s predajo materiala soglaša, da ga izvajalec uporabi pri pripravi njegovega projekta. Naročnik mora glede predanih materialov imeti urejena pravna razmerja glede avtorskih in mehanskih pravic.

TV IN VIDEO PRODUKCIJA OGLASNIH SPOROČIL

Produkcijski projekti se pričnejo s potrditvijo vsebine – opisa ideje, sinopsisa ali scenarija. Ko je vsebina projekta potrjena, se prične tehnična izvedba. Organiziranost in tehnična izvedba sta odvisni od oblike projekta.

OBLIKA OGLASA – TELOP  ALI  ANIMIRAN TELOP 

Izvajalec na podlagi želja naročnika, celostne podobe naročnika ter prejetih grafičnih in video materialov izdela ter dizajnersko oblikuje demo verzijo TV oglasa. V kolikor ima naročnik le manjše popravke, se izdelava TV oglasa nadaljuje ob upoštevanju pripomb.

V kolikor sama postavitev in oblika oglasa naročniku ne ustrezata, mora pri oblikovanju nove verzije sodelovati sam ali pa priskrbeti osebo, ki bo sodelovala pri montaži. Takrat obliko in design oglasa določi naročnik oz. oseba, ki sodeluje pri montaži. V kolikor montaža traja časovno dlje, kot je določeno po normah v ceniku, se vsaka dodatna ura obračuna po veljavnem ceniku. Naročnik mora pripombe sporočiti največ 7 dni po prejemu vsakokratnega predloga oz. demo verzije. Predloge pošiljamo digitalno kot datoteko mpeg2 ali mpg4.

V kolikor naročnik med izvedbo del odstopi od dogovora oz. spremeni svoje želje, bo izvajalec svoje že opravljeno delo obračunal po veljavnem ceniku.

OBLIKA OGLASA – SNEMAN TV OGLAS

Na podlagi opisa in  potrjenega besedila za TV oglas se pripravi snemalni plan. Pred snemanjem lahko naročnik izrazi svoje želje glede posnetih kadrov in pri snemanju tudi sodeluje. V kolikor zaradi dodatnih zahtev naročnika na kraju samem traja snemanje dlje, kot je določeno po normativih v cenikih, se dodatne ure snemanja obračunajo po veljavnem ceniku. Glede montaže TV oglasa veljajo pogoji, kot so določeni odseku »Oblika oglasa: telop ali animiran telop«.

OBLIKA OGLASA – REŽIRAN  TV OGLAS

V kolikor za kreativno idejo oglasa skrbi izvajalec, naročniku posredujemo 2 do 3 ideje oz. koncepte,  ki so opredeljeni tudi stroškovno. V kolikor noben od konceptov ne ustreza naročniku, lahko od nadaljnjih aktivnosti glede izdelave TV oglasa odstopi, ali pa poda svojo idejo, ki jo po potrebi in ob soglasju naročnika izvajalec dopolni. Ko je scenarij (opis dogajanja, besedilo, morebitni nastopajoči, …) potrjen, izvajalec pristopi k tehnični izvedbi.

Pri snemanju sodeluje režiser oz. odgovorna oseba s strani izvajalca, lahko pa slednjega po predhodnem dogovoru priskrbi tudi naročnik. V tem primeru se strošek izdelave ne računa paketno, pač pa po številu dejansko opravljenih ur. Odgovorna oseba režijsko sodeluje tudi pri montaži. Glede montaže TV oglasa veljajo pogoji, kot so določeni v odseku »Oblika oglasa: telop ali animiran telop«.

KONČNI IZDELEK

Po potrjeni končni verziji, se delovni material in datoteke – v kolikor ni dogovorjeno drugače – izbrišejo, zato kasnejši popravki niso možni. Končni izdelek hrani izvajalec v svojem arhivu. Za dejansko ohranitev končnega izdelka izvajalec ne garantira. V kolikor ni dogovorjeno drugače, naročnik končni  izdelek  (master)  prejme v obliki datoteke.

POSREDOVANJE OGLAŠEVANJA

Izvajalec in naročnik določita obdobje oglaševanja oz. datum začetka in datum konca oglaševanja.  Dogovorita se tudi o kanalu – televiziji, na kateri se bo oglaševanje izpeljalo. Z dogovorom o oglaševanju izvajalec zakupi oglasni prostor na dogovorjeni televiziji. Glede na dogovor in v kolikor to omogoča poslovanje televizijske hiše, lahko naročnik začetek oglaševanja prestavi največ za 3 mesece. Skupni fond oz. predvideni čas je s tem rezerviran za naročnika, kar pomeni, da tega časa niti izvajalec niti televizija ne moreta ponuditi drugim oglaševalcem. Če naročnik tega ne izkoristi oz. oglasa ne uvrsti v predvajanje zaradi spremembe poslovnih načrtov ali če TV oglas ni pripravljen,  prevzema nase celoten strošek zakupa prostora, ki je enak strošku oglaševanja.

Ostale in posebne dogovore glede poteka oglaševanja dogovorita naročnik in izvajalec v medsebojni pogodbi o oglaševanju.

AVTORSKE IN MEHANSKE PRAVICE

V kolikor ni dogovorjeno drugače, avtorske pravice za vsa avdio-vizualna dela ostanejo v lasti podjetja Showtec d.o.o. Dogovor o morebitnem odstopu avtorskih pravic izvajalec in naročnik opredelita v pogodbi. Mehanske pravice preidejo na naročnika z dnem, ko je kupnina plačana v celoti. Kadar je TV oglas ali drugo vizualno delo izdelano za potrebe oglaševanja, ki ga ponuja izvajalec, cena izdelave oglasa pa je vključena v ceno oglaševanja, avtorske in mehanske pravice po emitiranju ostanejo v lasti izvajalca. V kolikor želi naročnik isti oglas predvajati v lastni režiji kasneje, se izvajalec in naročnik lahko dogovorita o odkupu oglasa.

 

 

Maribor, 03.01.2021